KOMT UW ORGANISATIE ER AAN TOE?

Met deze handreiking kunt u nagaan of uw organisatie optimaal tegemoetkomt aan gelijke kansen voor ieder kind. Vul een score in bij onderstaande checklist. Vervolgens kunt u per factor in de handreiking de theoretische achtergronden, informatie over uw plichten als onderwijsorganisatie en tips voor uw beleid terugvinden. De handreiking kunt u gebruiken als bestuurder, maar natuurlijk ook als medewerker binnen de organisatie. De resultaten van de checklist kunnen aanleiding geven voor het bespreken van kansengelijkheid binnen de organisatie.

 

Bij gebruik van deze tool gaat ermee akkoord dat we uw opgeslagen gegevens gebruiken voor verder onderzoek.

1.We beginnen zo vroeg mogelijk met het promoten van het belang van taalvaardigheid bij ouders en kinderen.
2.We promoten VVE-programma’s om de overgang naar basisonderwijs soepel te laten verlopen.
3.We zorgen voor een doorlopende leerlijn van VVE-programma’s, kinderopvang en/of peuterspeelzalen naar de basisschool.
4.We zorgen voor een warme overdracht van de vertrouwensband met ouders van VVE-programma’s, kinderopvang en/of peuterspeelzalen naar de basisschool.
5.Wij begeleiden ouders in hun schoolkeuze, zodat de basisschool past bij hun wensen.
6.Wij begeleiden ouders in hun schoolkeuze, zodat de basisschool past bij de behoeften van het kind.
7.Wij werken actief samen met relevante partners (zoals kinderopvang, peuterspeelzaal, bibliotheek, GGD, sport- en/of cultuurinstellingen, buurtwerk/buurthuizen of jeugdwelzijnswerk).
8.Wij accepteren elk kind bij aanmelding.
9.Wij laten we ons in het bepalen van de niveaus van kinderen leiden door feitelijke gegevens en zo min mogelijk door verwachtingen gebaseerd op achtergrondkenmerken van kinderen.
10.Wij betrekken ouders in de keuze om wel of niet de lesstof voor hun kind te differentiëren.
11.Wij delen kennis die extern is opgedaan.
12.Onze leerkrachten weten hoe zij elkaar constructief kunnen coachen en leren van elkaar.
13.Wij hebben hoge verwachtingen (en kijken naar kansen) van kinderen.
14.Onze leerkrachten hebben de tools om eigen verwachtingen positief bij te stellen.
15.Wij ondernemen actief maatregelen om de werkdruk bij leerkrachten te verlagen.
16.Wij zetten ons actief in om de ouderbetrokkenheid te verhogen.
17.Wij kunnen inspelen op de wensen en behoeften van ouders.
18.Wij stimuleren informele contactmomenten tussen leerkrachten en ouders.
19.Wij stimuleren contact tussen ouders onderling.
20.Wij geven kinderen passende feedback en taken.
21.Wij gaan met respect met kinderen om en bieden ze warmte en zorg.
22.Kinderen hebben zeggenschap wanneer er keuzes voor hen gemaakt worden door school.
23.Wij bieden (extra) ondersteuning die tegemoetkomt aan de behoeften van het kind.
24.Wij kunnen digitale middelen effectief inzetten in het onderwijs.
25.Wij geven leerkrachten en ouders de mogelijkheid om mee te praten over groepsgrootte.
26.Wij werken samen met gemeenten en andere scholen om gemengde scholen te verkrijgen.
27.Wij vragen nagenoeg geen vrijwillige ouderbijdrage.
28.Wij ondersteunen ouders die de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen betalen.
29.Wij bieden kosteloos naschoolse bijles aan.
30.Wij zetten door het jaar heen in op extracurriculaire activiteiten, denk bijvoorbeeld aan gezonde voeding, filosofie, muziek en/of bewegen.
31.Wij overleggen het schooladvies van ieder kind met het voortgezet onderwijs.
32.Wij baseren ons advies op zo veel mogelijk objectieve informatie vanuit meerdere perspectieven.
33.Wij zijn transparant naar ouders over het schooladvies.
34.Wij initiëren mogelijkheden voor latere selectie.
35.Wij adviseren een brede school zodat het laagdrempelig is om op of af te stromen.