PRIMAIR ONDERWIJS

Door de verscheidenheid aan scholen zijn er veel verschillende visies ontstaan over onderwijs. Verschillen ontstaan bijvoorbeeld over de manier waarop kennis moet worden aangeboden of op welke vaardigheden de nadruk moeten komen te liggen. De functie van het onderwijs kan worden onderverdeeld in een kwalificerende, een socialiserende en een subjectiverende functie.[1] De kwalificerende functie kan worden gezien als kinderen de kennis en vaardigheden bijbrengen die nodig zijn voor een vervolgopleiding of beroep. De socialiserende functie heeft betrekking op het bieden van onderwijs dat nodig is om te kunnen functioneren in de maatschappij. In de subjectieverende functie draagt het onderwijs bij aan de persoonlijke ontwikkeling.

‘Onderwijs is daarom niet alleen van belang voor het individu, dat middels het onderwijs wordt voorbereid op het functioneren binnen de samenleving, maar ook voor die samenleving zelf.’ – Louise Elffers[2]

De overheid heeft kaders opgesteld waar alle scholen zich aan moeten houden. Voor het primair onderwijs zijn deze kaders beschreven in de Wet op het primair onderwijs. Hierin staat beschreven dat het onderwijs zich in elk geval moet richten op ‘de emotionele en de verstandelijke ontwikkeling, het ontwikkelen van creativiteit en het verwerven van noodzakelijke kennis van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden’.[3]Deze onderdelen moeten terugkomen in het onderwijsaanbod en moet bestaan uit: zintuigelijke en lichamelijke oefening, Nederlandse taal, rekenen en wiskunde, Engelse taal, enkele kennisgebieden (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, maatschappelijke verhoudingen en geestelijke stromingen), expressieve-activiteiten, bevordering van sociale redzaamheid (waaronder gedrag in het verkeer) en bevordering van gezond gedrag).[4]

‘Bewust bezig zijn met leefstijl, cultuur en dat wij het hier goed hebben.’[5]

Verplichte inhouden van het onderwijs die beschreven zijn in de wet zijn verder uitgewerkt in de kerndoelen. Deze kerndoelen zijn onderverdeeld in: Nederlands, Engels, rekenen/wiskunde, oriëntatie op jezelf en de wereld, kunstzinnige oriëntatie en bewegingsonderwijs.[6]

Scholen moeten een onderwijsaanbod hebben dat gebaseerd is op de kerndoelen. Ze mogen zelf bepalen hoe ze kinderen deze kennis en vaardigheden aanbieden. Dit kan aan de hand van methoden die opgesteld zijn aan de hand van de kerndoelen, maar een school kan er ook voor kiezen om zelf lessen te ontwerpen. Uiteindelijk is een belangrijke opdracht van het onderwijs dat iedereen een diploma haalt.[7] Wanneer een kind de kerndoelen heeft behaald, heeft de school aan de kwalificatieplicht voldaan.

[1] T. Witte, ‘De Kunst van Het Onderwijzen’, Nederlandse Letterkunde, 23.3 (2018), 359–83.

[2] L. Elffers, De Bijlesgeneratie: Opkomst van de Onderwijscompetitie (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2017).

[3] ‘Artikel 8 van de Wet Op Het Primair Onderwijs’.

[4] ‘Artikel 9 van de Wet Op Het Primair Onderwijs’, 2019 <https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003420&hoofdstuk=I&titeldeel=II&afdeling=1&paragraaf=1&artikel=9&z=2019-03-15&g=2019-03-15%0A>.

[5] J. Teunissen, Individueel Gesprek Experts.

[6] Ministerie van OCW, Kerndoelen Primair Onderwijs, 2019.

[7] Leerplichtwet Art.2.

Plaats een reactie